Konsep Tartil dan Pengaruh Penerapannya dalam Membaca Al-Qur’an

Authors

  • Anas Mujahiddin
  • Muhamad Annas UIN Syarif Jakarta

Keywords:

Tartil, Penerapan, Konsep, Pengaruh

Abstract

Umat Islam yang membaca al-Qur’an tidak selalu memperhatikan bacaan yang baik dan benar, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dibacanya itu. Artikel ini akan membahas kata tarti>l dengan tujuan untuk mengetahui penjelasan konsep dan penerapan Tartil menurut para mufassir, juga untuk mengetahui pengaruh Tartil di dalam membaca Al-Qur’an. Kajian ini ditulis menggunakan pendekatan metode penulisan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dijadikan dari kajian ini, ditemukan beberapa hasil penemuan. Di antaranya, kata Tartil di dalam Al-Qur’an diartikan dengan: membaca Al-Qur’an dengan pelan, terorganisir dan tersusun dengan baik, sebaik-baik perkataan dan tulisan karena diucapkan dengan jelas dan indah, membacanya dengan penjelasan. Ditemukan juga konsep Tartil yang memberikan pemahaman bagaimana membaca Al-Qur’an yang baik, ditemukan bagaimana penerapan dalam mempelajari Al-Qur’an ataupun mengajarkannya.

References

Al-Adal, Hasim bin Ali. Ta'lim Tadabbur Al-Quran Al-Karim Asalib Amaliyyah Wa Marahil Manhajiyyah. Saudi Arab: Markaz Ad-Dirasat Wa Ma'lumat Al-Quraniyyah, 2012.

Al-'Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain Al-Ghitabi Al-Hanafi Badruddin. Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Beirut: Daru Al-Ihya At-Tarats, t.t.

Al-Ashfahani, Al-Raghib. Mufradat Al-Fadzi Al-Quran. Syuriah: Daru Al-Qalam, 2009.

AL-'Atsimin, Muhammad bin Shalih Muhammad. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Riyadh: Daru Ats-Tsuraya, t,t.

Al-'Azmi, Abdul Ghani Abu. Mu'jam Al-Ghani. Mesir: Daru Al-Kitab Al-'Alamiyyah, 2013.

Al-Baidhawi, Nasruddin Abdullah bin Amru. Tuhfatu Al-Abrar Syarah Mashabih As-sanah. Quwait: Wizaratu Al-Auqat Wa Syu'uni Al-Islamiyyah, 2012.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah. Sahih Al-Bukhari. Mesir: Daru Thauqi An-Najah, 1422 H.

Al-Farahidi, Abu 'Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amru bin Tamim. Kitab Al-'Ain. Beirut: Dar Wa Maktanah Al-Hila, t.t.

Al-Hanbali, Syamsyuddin Abu Al-'Aun Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Saffarini. Ghazau Al-Bab Fi Syari Mandzumah Al-Adab. Mesir: Muassasah Qurthubah, 1993.

Al-Husainiy, Abi Ath-Thayyib Shodiq Ahmad Khon bin Hasan bin Ali bin Luthfillah. Fathu Al-Bayan Fi Maqasid Al-Quran. Beirut: Al-Maktanah Al-'Ashriyyah, 1992.

Al-Jauzi, Jamaluddin Abu Farraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Zadu Al-Mashir Fi Ulumi At-Tafsir. Mesir: Al-Muassasah Ar-Risalah, 2000.

Al-Jazari, Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Syamsuddin Abu Al-Khair Ibnu. Munjid Al-Muqriin Wa Mursyidu Ath-Thalibin. Mesir: Daru Al-Kitab Al-'Alamiyah, 1999.

Al-Jurmi, Ibrahim Muhammad. Mu'jam 'Ulumi Al-Quran. Damaskus: Daru Al-Qalam, 2001.

Al-Lahim, Khalid bin Abdul Karim. Mafatih Tadabbur Al-Quran Fi An-Najah Wa Al-Hayah. Riyadh: Mathba'ah Shafir, 2004.

Al-Qathan, Mana'. Mabahits Fi 'Ulumi Al-Qur'an. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2000.

Al-Qdhi, 'Abdul Fatah bin Abdul Ghani bin Muhammad. Al-Budur Az-Zahriyyah Fi Al-Qiraah Al-'Asyr Al-Mutawatirah. Beirut: Daru Al-Kitab, 2017.

Al-Qurasyi, Abu Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim. Beirut: Daru Al-Kitab Al-'Alamiah, 1998.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Anshari Syamsyuddin. Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami Li Ahkami Al-Quran. Mesir: Daru Al-Kitab Al-Mishriyyah, 1964.

Al-Yamani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Syaukani. Fathu Al-Qadir. Beirut: Daru Ibnu Katsir & Daru Al-Kalam Ath-Thayyib, 1414.

'amru, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin. Sunan Abu Daud. Beirut: Daru Ar-Risalah, 2009.

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasipnal PTE LTD, 1971.

An-Naisabur, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi. Sahih Muslim. Beirut: Daru Ihya, t.pn.

Arafat, Mufaizin Yasir. "Implementasi Metode Jibril Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran." Al-Thiqah, 2020: 42.

Ar-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain At-Tamimi. Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir. Damaskus: Daru Al-Fikri Al-Ma'ashirah, 1418 H.

Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir. Beirut: Daru Al-Qur'an Al-Karim, 1981.

—. Shafwat At-Tafassir. Mesir: Daru Ash-Shabuni Li At-Thaba'ah Wa An-Nasyri Wa At-Tauzi', 1997.

As-Samannudi, Ibrahim. At-Tuhfah As-Samannudiyyah. t.tp: t.pn, 2017.

Asy-Syafi'i, Abu Muhammad Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Farra' Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi Ma'alim At-Tanzil. Beirut: Daru Al-Ihya, 1420 H.

Asy-Syarif, Muhammad Musa. Ibadah Qalbu Pengaruhnya Terhadap Kaum Mukmin. Jakarta: Media Eka Sarana, 2005.

Asy-Syathibi, Al-Qasim bin Firah. Hirzu Al-Amani Wa Wajhu At-Tahanni. Damaskus: Daru Al-Huda, 2005.

Asy-Syuyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin. Tarikh Al-Khulafa. Makkah: Maktabah Nazar Muthafa Al-Baz, 2004.

Asy-Syuyuthi, Abdurrahman Jalaluddin. Addur Al-Mantsur. Beirut: Daru Al-Fikri, 2011.

At-Thabari, Abu Ja'far. Jamiu Al-Bayan Fi Takwili Al-Quran. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.

At-Thayyar, Musa'id bin Sulaiman bin Nashir. Al-Muharrir Fi 'Ulumi Al-Quran. Saudi Arab: Markaz Ad-Dirasat Al-Ma'lumat Al-Quraniyyah, 2008.

'Aziz, Abu Anas Muhammad bin Fathi Al-'Abdul. Fathurrahman Fi Bayani Hajaru Al-Quran. Riyadh: Daru Ibnu Khuzaimah Li An-Nasyri WA At-Tauzi', 2010.

Az-Zarkasy, Abu 'Abdillah Badruddin Muhammad bin 'Abdillah bin Bahar. Al-Burhan Fi 'Ulumi Al-Quran. Beirut: Daru Al-Ma'rifah, 1957.

Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthofa. Tafsir Al-Munir Al-'Aqidah Wa Asy-Syar'iyyah. Damaskus: Daru Al-Fikri Al-Ma'ashirah, 1418.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. Mu'jam Mufahras Li Al-Fadz Al-Quran. Mesir: Daru Al-Kitab, 2006.

Ezra, Abu. Terjemah Tafsiriyyah Matan Mandzumah Jazariyyah. 2016: LTI Bandung, Bandung.

Hamid, Ahmad Mukhtar Abdul. Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'asir. Mesir: 'Alim Al-Kitab, 2008.

Hamid, Muhammad bin Futuh bin Abdullah bin Futuh bin. Al-Jam'u Baina Shahihain. Beirut: Daru Ibnu Hazmi, 2002.

Hawwan, Sa'id. Al-Asas Fi Sunnah Wa Fiqhiha. Mesir: Daru As-Salam, 1994.

Hayan, Abu Hasan Muhammad bin Yusuf bin 'Ali bin Yusuf bin. Al-Bahrul Muhith Fi At-Tafsir. Beirut: Daru Al-Fikri, 1420 H.

Jum'ah, Ahmad Khalil. Al-Qur'an Dalam Pandangan Sahabat Nabi. Depok: Gema Insani, 1999.

Kairo, Majma'u Al-Lughat Al-'Arabi. Mu'jam Al-Wsith . Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah, 1960.

Khalil, Ahmad bin Musthafa bin. Syarah Muqaddimah Jazariyyah. Riyadh: Daru Al-Wathan, t.t.

Khalil, Ishomuddin Ahmad bin Musthafa bin. Syarhil Muqaddimah Jazariyyah. Riyadh: Maktabah Al-Maliki, 2011.

Ma'bad, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin. Sahih Ibnu Hibban. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1993.

Mahran, Abu Hilal bin Abdullah bin Sahal bin Sa'ad bin Yahya bin. Al-Furuq Al-Lughawiyyah. Iran: Al-Mu'assasah An-Nasyru Al-Islami, 1412 H.

Ma'luf, Lois. Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam. Beirut: Dar Al-Masyriq, 2007.

Mandzur, Ibnu. Lisan Al-'Arab. Riyadh: Dar Al-Ma'arif, 2007.

Mas'ud, Jabrani. Mu'jam Al-Raid. Beirut: Dar Al-Ilmi, 1992.

Musa, Marwan Hadidi bin. Hidayatu Al-Insan Bi Tafsiri Al-Quran. t.tp: www.tafsir.web.id, t.t.

Nashruddin, Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Muhammad. As-Siraju Al-Munir Fi Tartibi Ahadits Sahih Al-Jami Ash-Shaghir. Beirut: Daru Ash-Shiddiq, 2009.

Qowim, Agus Nur. "Internalisasi Karakter Qurani Dengan Taril Al-Quran." Pendidikan Islam, 2019: 22.

RI, Kementrian Agama. Al-Quran Dan Tafsirnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Salim, Muhsin. Ilmu Tajwid Al-Qur'an, Belajar Membaca Al-Qur'an Dengan Metode Tartil. Jakarta: Kebayoran Widya Ripta, 2004.

Salim, Shafwat Mahmud. Fathu Rabbil Bariyyah. Jeddah: Dar An-Nur, 2003.

Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syalhub, Fuad bin Abdul Aziz. Kitab Al-Adab. t.tp: t,pn, 2013.

Umar, Ahmad Mukhtar. Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah. Mesir: 'Alimu Al-Kitab, 2008.

Zakariyya, Firyal. Al-Mizan Fi Ahkam At-Tajwid Al-Quran. Mesir: Daru Al-Iman, t.t.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Mujahiddin, A., & Annas, M. (2023). Konsep Tartil dan Pengaruh Penerapannya dalam Membaca Al-Qur’an. lumul Qur’an: urnal ajian lmu l-Qur’an an afsir, 3(2), 201–216. etrieved from https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/164